په ډنمارک کې د خپلواکي د فرهنګي مرکز یاددښت


په دې وروستیو وختو کې د انټرنیت پرمخ په یو شمېر افغاني پاڼو کې د یو شمېر افغاني پوهانو تر منځ د یو لړ سیاسي او مسلکي مسایلو په باب د ناندریو لړۍ روانه ده .په دغه لړ کې د ښاغلي پوهاند دکتور مجاور احمد زیار او یو شمېر نورو پو هانو ترمنځ د لیکنو تبادله د یادونې وړ بلل کیږي .
زموږ په اند په دغو لیکنو کې د نوموړو مشرانو د خدای مکړه سپکاوۍ ځینې نښې له ورایه ښکاري چې په نهایت کې د پښتو او پښتنو علمي او مسلکي لوړ دریځ ته تاوان رسوي او په لوی لاس ددغه قام د دښمنانو تبر ته لاستئ وراچول کیږي .
پوهاند زیار د افغانستان د اوسني پېر ستر او له ویاړه ډک علمي او فرهنګي شخصیت بلل کیږي چې د خپل خوږ ژوند زیاتره برخه یې ددغه قام د تاریخي برم د روښانتیا او څرګندتیا لپاره په مشقت سره تېره کړې ده او دا نه هېرېدونکی ویاړ ګڼل کیږي،نو خکه خو نه یوازې د نوموړي چې د بل هر پښتون عالم او پوهان پر وړاندې د ناسمو کلماتو استعمال د منلو وړ نه دی .
موږ له ټولو افغاني پوهانو او درنو څېړونکو څخه په پوره درنښت او د دوي لوړو علمي او مسلکي شخصیتونو ته په درناوۍ هیله لرو ددغه شان زیان راوړونکو بحثونو لړۍ ته د پای ټکی کېښودل شي .
ستاسو مخلص
یوسف هېواددوست