د ارواوو ننواتې


اکسفورډ،11-11-08        
له هماغه خونړي او بوږنوړي شومه دمه
چې څيرونکو وينې څښونکو شرمښانو،
د تيارو او تورتمونو د تورزړو ګروهمنانو… 
وينې څښلي د غرڅانو، غزالانو.
   
لا تراوسه هلته لرې،
 دکنډر کنډر کورونو او کلاوو نه
  وراخوا،
د سپېرو رغځيو پای ته
د تور غره پر هسکه ډډه غځېدلې
هديره کې د ميوند د شهيدانو پر قبرونو،
له تياره توره ماښامه،
د سپېڅلي سباوون تر سپېده داغه…
 درسته شپه ډيوې بلېږي
 تتې تتې او نيمزالې.
    
پريوځای سره راټولې څو ارواوې،
 لولنګرې نا اشناوې
چوپه خوله ګډې پر وير او ننواتو،
ښوروي زړې جنډې
          راننګوي د تېرو هېرو اتلانو،
د ملالې او ايوب د جنګيالو پاکې ارواوې.
           
ګوندې زور يې پر هغو لېوانو برشي
او وروژغوري ترې هغه
 نيم شپېللي پرې سرونه…
چې يې يوسي د سبا نارنجيستان ته،
تر هماغه ويرژړلي الينګاره
چې لاسترګې دي پر لار ورته تنې د سر پرېکړو،
   =د کار زيار د رزمياليو=
د بلهارو، سور کفنو شازلميو!!؟