ګران او منلي خليل اله (سمسور حبيبي)او ګردې ويرژلې کورنۍ ته


نن سبا د دې نړۍ او هغې نړۍ د جنتونو لېونيانو د ناسپېڅلې ټلوالې له لاسه د هېواد مېشتو بې اجله مرګونه دومره زيات شوي او يبايې تر سمسور حبيبي پورې زموږ بهر مېشتي نړيجالونه او هېواد وال دومره ويرژلي او بوخت ساتلي چې د همهغو له ټسه يې بهر مېشتۍ ته د غاړې وتو هېواد والو او بيا نژدې خپلوانو او دوستانو خدايي مرګونو ته ډېر لږ پام وراوړي!

د ځمکنيو  خدايانو د مرګ و پرغز پرښتو، يا په سهي مانا، تورو وحشي او سپينو متمدنو جلادانو له لاس تړليو هېواد والو نوره دا ټپه هېره کړې ده چې ووايي:

مساپر مه وژنې خاونده،
په ځنکدن کې د وطن ارمان کوينه!

او زه هم تر هغې وروسته چې د هغو بې اجله وژليو هېوادوالو له ويرنو  مې يوه ساهومره واخېسته، مټې د يوه مساپر او بيا نژدې دوست همهېوادي ويرنې کښلو ته وزګارشوم، او هغه په ډنمارک کې د خليل سمسور او ا حسان مړوند د اروا ښاد تره ناڅاپي مړينه وه چې ويرژلی خبر يې ډېر وروسته ترانګليستانه راورسېد، او خدای شته، همغومره يې و دردولم، کټ مټ لکه د هېلمند روحاني او اجمل نقشبندي… او بيا د رحمت ولیخوستي بې لور و بې رحمه شهادت.

نو، په هماغومره کچ و مېچ يې ټولو ويرژلو او وير ژړليو کورنيو غړيو او په سر سر کې يې ډاکتر ورور حبيبي عمرزيوال ته د ځان او کورنۍ له خوا د زړه له کومي خواخوږۍ وړاندې کوم. دوی ته له بښاند څښتنه ستر اجر و زغم غواړم او هغه ارواښاد ته تلپاتې جنتونه!

پوهاند زيار او کورنۍ
اکسفورډ،30-8-08