له تلژوندي انقلابي سرلاري دوکتور موسی اَتش نورستاني سره وروستۍ مخه ښه


د انګليستان د فدراسيون
د خواخوږۍ پيغام:
څومره دردوونکې ده چې درښتيني انساني جهان او بيا د جنګ، جنايت او جهل ځپلي افغانستان د ژغور، ازادۍ او سوکالۍ يو بل رښتينی ارمانژلی راڅخه بېلېږي. هغه لکه د اور لمبه د نورستان له اسمانڅکو غرونو سر را اوچت کړاو په خپل اورني اند و ژوند يې تر وروستۍ سلګۍ د نياومنې مبارزې ډګر تود و روڼ وساته. سختې ستوغې يې وزغملې، زندۍ او زندانونه يې وګالل، خو دنګه ونه او ټينګه تړلې ملايې چا را ماته،لاڅه چې راکږه هومره هم نه شوه کړای.
موږ د افغانستان داَينده غورځنګ د انګليستان فدراسيون ملګري پر خپل وار د ارواښاد دوکتور اَتش مړينه دهېواد دچپ دېموکراتيک غورځنګ لپاره يوه ستره ضايعه ګڼو او په ويرکې يې له ټولو ويرژلو کورنيو غړيو او هملارو سره د زړه له تله خپلې خواشينۍ او خواخوږۍ شريکوو.
 اروايې ښاده او ياد يې تلژوندی!
پوهاند زيار د فدراسيون په استازۍ

اکسفورد، جون2008