ډاکتر جکړ شينواری هم د روان ناتاربلهاري شو


 
 
 
 
 
 
 
 

اکسفورډ، جولای ٢٠٠٦

 

ډاکتر غلام جان جکړشينواری له هغو بېشمېرو پوهيالانو او فرهنګيالانو څخه وو چې پر هېواد او بيا کابل ښار با ندې د تورې غدۍ له را پرېوتو سره تورې تېښتې ته اړ ووت، هغه هم د بهر پر ځای خپل کورکلي ته. دا پېنځلس کاله يې هلته د خپلو رنځېدلو کليوالو درملنې ته مټې را ونغښتې، ان تر دې چې په پای کې يې خپله روغتياهم ورځنې ځار کړه او په ځوانه ځوانۍ کې يې د ډېرو نا غوړېدلو ارمانونو په بدرګه د تلپاتې لېږد لار راخپله کړه، خو باور دی چې هېواد او هېوادوالو ته يې کړي طبي او ادبي خدمتونه، ليکنې څېړنې او شعرونه تلژوندی او تلپاتې کاندې.
 
له همدې کبله موږ هم پر خپل وارپه اکسفورډ کې د افغان ټولنې په استازۍ د هغه ارواښاد اړوندانو او ګډو دوستانو، په تېره شاعر ورور انجينر سلطان جان کليوال ته د زړه له ژورو خواخوږي وړاندې کوو.
 ياد دې يې ژوندی او اروادې ښاده وي!
پوهاند دوکتور مجاور احمد زيار
کورنۍ او نور خواخوږ