ګران او منلی خپلواک ساپي ته


 

ناسم                                             سم
کارکرده ګي،فعاليت،اجراَت                   کارندويي، کړې چارې
غير حکومتي                                    ناحکومتي، نادولتي
اعتدال پلوی                                     منځلاری، منځدريځی
لامِل، بُغداد                                      لامَل، بَغداد(فتحه)
بندېز                                              بنديز
انځور(لکه انګور)                                 انځور( لکه کور، مور... په اوږده-و)
توکم                                              (لکه توخم په لومړي فشار سم راځي، نه په دويم)
اړيکه،اړيکې                                     اړيکی،اړيکي(نرينه)
اردو(پوځ)، ډېپو                                  لکه يابو،ټټو،لاټو...(نرينه)
راتلونکی(اَينده)                                راتلونکې(ښځينه)
((کرونده ګر،ځمکه وال،پانګه وال،برخه وال،برخه ليک )) يوځای ليکل(کروندګر،ځمکوال،پانګوال،برخوال، برخليک)  او لوستل په کاردي!
روغني تابلوروغني رسامي                   غوړ انځور، غوړه انځورګري
ممکنه مرستې                                کېدونې، کېدونکې يا شونې مرستې
پارلمان،کابينه ياګوند منحلول                   ... ړنګول
اروپايي اتحاديه، عرب ليګ                    اروپايي ټولنه، عربي ټولنه   
د بوش له قوله                                 د بوش په وينا، د بوش په خبره
عرضه او تقاضا                                  وړاندېينه او غوښتنه
د ساري ناروغيو په مقابل کې               د خپرېدونکو ناروغيو پر وړاندې
چې له کرزي څخه ملاتړ وښيي            چې له کرزي سره ملاتړ وښيي
ترې- ورنه دفاع ( ملاتړ...)                    د هغه دفاع (ملاتړ...)
وروسته له هغې                               ترهغې وروسته
برسېره په دې، د دې سربېره                پردې سربېره
د پروګرام شامل توکي                         د پروګرام اړوند توکي
اصلاً، په اصل کې                               له اَره
شخصي ګټې                                   ځاني يا ځانګړې ګټې
طوفان                                            توپان(توتي، توتاخېل...)
برطانيه، برطانوي                                برتانيا، برتانيي(اېټاليا، اوتريش...)
صربستان                                         سربستان
هلمند، هيرمند                                   هېلمند
جدي ګامونه- مرستې                          کوټلي ګامونه- مرستې
کونړونه(کنړونه)                                  کونړ(ټول يو کونړ دی)
د سون مواد يا توکي                           سونتوکي
خوراکي مواد يا توکي                          خوراکتوکي
ګڼ ملتيز                                          ګڼ ولسيز، ګڼ هېواديز
د مشرتوب تجربه لري                          د مشرتابه ازمېښت لري
د يونس قانوني په غياب کې                  د ... په ناسوبتيا کې
اکثريت، انسان تښتوونکي                     ډېری، تروښونکي
لستوڼي راټولول                                 لستوڼي رابډوهل يا رانغښتل
ونې- بوټي کښېنول                            ونې- بوټې اېښوول يا کرل(دروازه- غمی)
همسايه کښېنول                               همسايه يا ګاونډی اچول
ياداښت                                           يادښت
سايټلايټونه                                       سپوږمکۍ
بحث، مباحثه                                    خبرې اترې