مورني خوبونه


 
لا درزا د ماتو زړونو
                     د درست جلوهلي کلي
 له هر چم، کوڅې او کور
 د بېدياوو  بنفشي باراني څاڅکي
      رنګين ټال د پلوشوته    
غاړې وځي.   
پر پترو نيولو شونډو
                     د پاڼرېژ وهلي بڼ د ناوکيو
غرېو نيولې زمزمې کړي غځونې.
د اوريا اوريا نارې د ټيوټيوکو
ږدي به نن سبا پای ټکی
 دخنداوو وچکالۍ ته.
* * *
لالهاند سيوري د ګورو تورو وريځو
                               لروبر ځغلي راځغلي
پر نهيلو  تندغرو ګلکڅو،
*   * *       سوو، الوو غنمګرو...
بيا دې بورې مورليدلي،
د زومړي پلار په سرو شنو کولکيو کې
څه نوي سره او شنه خيالي خوبونه!!؟