دښارمېنوچتونه


چې راووري تورې ټکې،دشنه هسک له کولکيو
څه رڼوب به شي راتوی،درڼوستوروله ککيو
دسرډاربه څنګه نه وي،پردې چم دمينانو
لګېدلی چې بنديز،پرمينه وړوغلچکيو
څه ناتار تالان راګډ دی ، د زړو تېرو پېړيو
د ښکلاوو د نتلو ، نتياليو پر نتکيو
آه،پرځای دسروډوليو،پراوږودسروب لېږدي
له وربوی دباغ درنګې،دتاندلبانوناوکيو
نه رارسي يې لاسونه،چې دګلوخوږبوييو
لاپرمخ دهغه بڼ دي،ژندرې کلکې دکړکيو
په لېمودزغم کې خاورې،راشيندي دنهيليو
سربه څه ټکووهسې،له تورمخوبړبکيو
دي هوسۍ او سوي بېزاره،کاڼي بوټي دبېديا لا
دلېوه،شرمخ،ګيدړ،له ناسپېڅلواړيکيو
چې په ګوټ ګوټ کې چتونه،دښارمېنونړېدلي
څه اکربه دبرخليک وي،دبې ځالوتوتکيو
چېرې نشته په دې هسې،ګورځنګله دتورې شپې کې
تش يوپړک هم دبرېښنا يا، څووړواوراورکيو
بې دځان دځارونې،کړونې شي څه تمه
داورمينې له اورپښتو،دګلمينې له کوکيو
 لاتراوسه څوک روغ پاتې ، کومې مورراوړی نه دی،
ستادسترګوله دا غبرګو، سروګوليومردکيو!
اکسفورد،