بې ژبي


ترهي ترهي

رانه توري او وييونه
تښي تښي
واړه غونډلې او غونډونه
توا
بې سرو سر واښي سراخيستي
سرغړاند سرکښ آسونه .
***
نه پوهېږم
څنگه وکښم او انځورکړم
سرترپايه
هغه ټول سوي دردونه
سوې څړيکې
د وروستۍ ترخې شېبې
د مخه ښې ستا؟
***
کړم له کومې
هغه تورې او وييونه
هغه غونډلې او غونډونه
چې پرې ومېچم تر منځ
ټول غځېدلي واټنونه
او
جاج واخلم
د بې کچ و مېچ ناپايه
بېلتانه ستا!!؟
سوېل لندن، 23-11-2011