د هستۍ هېندارې


ما له تاريخه هېڅ خبره

پټه کړې نه ده
ما ورته هرڅه
ښه په زغرده
مخ پر مخ ويلي:
د بې سهاره تورو شپو د ناتارونو کيسې
د سپينو ورځو د چاودنو
او مرگونو کيسې.
***
ما کله سترگې پټې کړې نه دي
پر هغو گردو ويرژړلو پېښو
چې له نښترو، چنارونو
شنې لوخړې ختې
او د تاکونو له رگو
راڅڅېدې تکې سرې وينې
د شرابو پرځای.
***
ما راسپړلې هغه ټولې ناسپړلې يو مخ : ، 
د هغو شنډو کروندو ناخوالې
چې له ناچېرې نشت اباد يې
تور لښکر د ملخانو ،
پر تازه تاند راټوکېدلي کښت
تالان گډ کړی
او د غاټولو توخم،
 له ډېرې ترهې وېرې -  -
له سره هېڅ راټوکېدلی نه دی.
***
ما د يوه داسې ښار کيسې کړې دي
چې توا،
سر له ماښام
پر سړوبي باندې د مړيو اوړي
او د سړې چوپې چوپيا لړمان
له يوې مخې  پر گزمه راوځي .

***
نه مې پرې اېښې نا ويلې،
هغه تناوې، تندرونه، ټکې
چې په لمسون د تورو وريځو
شپه او ورځ له هسکه،
د بې برخليکو پر کورو باندې
راوورېدې
او دسبا پر دوترونو يې
لمبې پورې کړې .
***
ما له دې ټولو سره
ستا او ستا د مينې کيسې
ټکي پرټکي
راسپړلې
او بيا ستايلې مې
-تر ټولو زياتې-
ستا ښايسته او مينه ناکې سترگې
چې دي رښتيا
غبرگې چينې د نور
او...
رڼې روښانې
د هستۍ هېندارې!
زيار،سوېل لندن- 20-11-2011