تپش جاودا ن


با شنيدن  خبر درګذشت شاعر زنده ياد احمد شاملو

جاودانه اند
موج های خو سرخ شهيدان ميهن من،
منم
تپش توفانزای اين امواج
و فرزندان من اند
    در راه فرداهای تابناک وطنم.
تپش ايستا يی نشناس موج های خون شهيدان ميهنم.
منم
من موج توفانی ام،
 جهانی در شور می آيد
از هر قطره ی آن
  سيلا بهااست درآن...
و من
به پيش ميروم با انقلاب،
انقلابی که ميدراند کوه را
          و بر نمی ګردد،
به پيش می تازم من.
با قلب پرتوان آسيا می تپد
    قلب من
و باز نمی ايستد
       -هرګز-
         از تپيدن.
ای ميهنم را دشمن!
 می ګويم به تو باز،
 انقلابم را دشمن!
نمی ميرم من
  زنهار!
در سينه ی من بيدار است
    قلب سرکش آسيا،
و در رګ رګ جسم کهن سال آسيا
   جاريست خون جوان انديشه های داغ من...
و
   مرګ آسيا است
        مرګ من،
و
   مرګ دنيا
  مرګ آسيا!!!
                                                           کابل- ٥-٩-١٣٥٩