د كره ليكنۍ پښتو ابېڅې (الفباء) په لاندېني لښتيليك كې وړاندې كېږي


دوديز
غږيز (فونيميک)
نوم
بېلگه
غږيزليک
ا، ه، ـه
a
زور
اره، اړ
ará, a
ه، ـه
ə
 
زوركى
زړه
zә
آ
ā
اوږد (ممدوده) الف
آر، آس،كال
ār, ās, kāl
ب
b
بې
بر
bar
پ
p
پې
پوړ
po
ت
t
تې
تل
 tal
ټ
ټې
ټل
al
ج
ǰ
جې (جيم)
جل
ǰal
چ
č
چې
چم
čam
ځ
j
ځې
ځل، ورځ
jal, wraj
څ
c
څې
څرخ، خرڅ
carx, xarc
خ
x
خې
خر، خور
xar,xor
د
d
دې (دال)
دادا
dādā
ډ
ډې(ډال)
ډول
ol
ر
r
رې
رگ، تور
rag, tor
ړ
ړې
ړوند
und
ز
z
زې
زر
zar
ژ
ž
ژې
ژر
žar
ږ
ǧ,ẓ̌
ږې
ږيره
ǧɪra || ẓ̌ɪra
س
s
سې(سين)
سم
sam
ش
š
شې(شين)
شپه
špa
ښ
x̌ , ṣ̌
ښې
ښار
x̌ār || ṣ̌ār
غ
γ
غې(غېن)
غر
γar
ك
k
كې(كاف)
كر
kar
گ
g
گې (گاف)
ګڼ
gaṇ
ل
l
لې(لام)
لر
lar
م
m
مې(ميم)
مور
mor
ن
n
نې(نون)
نر
nar
ڼ
ڼې
روڼ
ruṇ
و
(o) o
او [اوږد(و)]
كور
kor
و
بېرته شاته