امتحان


ستا نشې ملالې سترګې وي خوب وړي
زه دې غلی نګران د پټې مینې...
ته مجذوبه د خیالي پیغلوټي حسن
مادې واخیست امتحان دپټې مینې!


رابعه بلخي لیسه

۱۳۳۹/۹/۱۴