لوی خدای ته


پرې ګلڅاڼی ستا د مینې او ښایست د ګلستان شم
ستا د شان ناپای کتاب ته ، یو وړوکی شان عنوان شم
یاخو ژبه اورنۍ را، یاقلم هسې پیاوړی
چې جوګه دې د ستاینې، زور و ځواک شوکت و شان شم
یامې تور لکه رانجه کړه، یامې سور لکه نکریزې
مقصد دا ویا هغه خو،چې منظور د خپل جانان شم
یا په شان د پسرلي یې، کېږدم ګل په تور وربل کې
یا په پښو کې یې د ناز، لکه ګلپاڼې د خزان شم
ماته  دومره بری راکړه، چې مې ژوند له څه نه څه شي
یا خو سیوری شم پر ځمکه، یا خوستوری پر اسمان شم
څوبه ورک یم له خپل ځانه، ناخبره له جهانه
دومره لور و پيرزو وکړه، چې د ځان یاد جهان شم
نه خو  درې نه  د اوجرې شوم  هسې پاتې په دا مینځ کې
که د نورو د ښې نه شوم، نو خپل دردته خو درمان شم
په تقدیر کې دې ښکېللی، څه تدبیر هم راته بویه!
نه چې پاتې په دې یو کې، تل تر تله بندیوان شم
دانړۍ منم کافرو، ته جنت ماته دوزخ دی
خو څه کفر به ونه شي، دلته هم مل د کاروان شم
که څه زیات ادلون بدلون مې ، په برخلیک کې نه ځایېږي
خواروه مې دومره هم مه، چې د تېرو په ارمان شم
که راتېر له انتخاب شې، څه به ستا له دربار کم شي
پریږده پاتې چې تر پایه، هم افغان هم مسلمان شم
چې پر ځمکه ګرځولی، همدا تا خپل خلیفه  دی
په دې ویاړم چې مقبول، درته په نوم د یو انسان شم
یارا اېل سمندرونه ، ومهال په اوبتلو کړه
یا د نوح په  شان ماڼو را، چې خوندي خو له توپان شم
یاخو پوهه مدني را، چې زه هم فضا تسخیر کړم
یاخو ګروهه لدنی، چې سپور پر تخت د سلیمان شم
وژغوره مې د دې ځمکې له وړو وړو خدایانو
چې کروړ پاتې تش یوازې ستا په نهی او فرمان شم
درته څو په سوالو سربه، یم ما داکړه یا هغه کړه
بس همستا چې پرې  رضاوي، پر هماغه لار وان شم!